THÔNG BÁO  

Về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá,  

 Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014

__________________________ 
 

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá;

            Bộ Tài chính thông báo:

            1. Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 (Danh sách kèm theo).

            2. Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 (Danh sách kèm theo).

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải  thực hiện đúng những quy định về thẩm định giá tại Luật Giá và Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

            Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014. Các Thông báo Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2013 (từ ngày 31/12/2013 trở về trước) của Bộ Tài chính không còn hiệu lực thi hành./. 

 

 

    Nơi nhận:                                                           

- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;            

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

 

Đã ký

 

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

Tệp đính kèm:  TB 57 (20.01.2014) DS DN.rar

онлайн фильмы